Estimating the composition of gas hydrate using 3D seismic data from Penghu Canyon, offshore Taiwan

Sahoo, Sourav Kumar; Chi, Wu-Cheng; Han, Wei-Chung; Chen, Liwen; Liu, Char-Shine; Wang, Yunshuen.

2018

Estimating the composition of gas hydrate using 3D seismic data from Penghu Canyon, offshore Taiwan.

Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 29 (2).
105-115.
https://doi.org/10.3319/TAO.2017.09.11.01

Publication year: 
2018
NOC authors: 
Type: 
Article
Journal: 
Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences
d96b37e25c18f40a